събота, 9 май 2015 г.

Започна обратното броене - идва краят на газпломацията и "потоците"

Не е нужно човек да е пророк за да разбере, че по-скоро рано отколкото късно Газпром ще приеме значителна част от претенциите на ЕК за нарушения на антитръството законодателство за да избегне санкции и глоби. Те едва ли могат да "потопят" компанията, макар, че спряганият им размер никак не е малък - до 4 милиарда долара, но без съмнения ще съкратят пазарния и дял и заплашат приходите в руския държавeн и газпромовсия корпоративен бюджет. Тоталните приходи на Газпром за най-силните три начални месеца през 2015 година са малко над 11 милиарда долара, което е силен спад както по обеми, така и по приходи. Съизмерете това с данните за минали години и фактът, че Статойл плътно се приближи до продажбите на Газпром в Европейския съюз - над 100 милиарда кубически метра.

Най-логично в тази обстановка изглежда изоставянето от страна на Газпром на дългосрочните нефтено индексирани договори и ориентацията към спот референтна търговия. Свободните добивни капацитети на Газпром и разгарящата се битка за пазарни позиции очакват да повишат предлагането на природен газ и да доведат до падане на цените на природния газ в Централна и Източна Европа до равнищата на газ хъбовете в Южна и Западна Европа на нива около и под 250 щатски долара за хиляда кубически метра.

Докато в европейската търговия с природен газ делът на спот договорите вече приближат 60%, в портфейла на руския газов монопол процентът на спот сделките е едва 16%. Да не говорим за пренебрежимия дял на пазара на глобално търгуван ВПГ газ на руския газов монопол. Зависимостта му от тръбопроводни доставки се обърна от предимство в недостатък пред вид на отчаяните опити за диверсификация на маршрут през Южен, Турски, Гръцки и други "потоци".

Най-значим ефект във финансовото изражение тези промени могат да окажат в Централна и Източна Европа, в това число и България, които като сумарен ефект е много вероятно да надвишат или се съизмерват с наложената глоба.

Спот търговия с природен газ ще реши проблемите със зависимостта от "политическата" премия в цените на Газпром, която се определя от руското правителство. Вносителите ще бъдат освободени от необходимостта да се съобразяват с интересите на Москва в енергийната сфера и с прословутите външнополитически обвръзки.

Отпада изкуствената "засада" с единната цена на природния газ, която дълго време се използваше от Газпром като информационна бухалка и сплашване, че средната цена за Европа ще се ориентира по най-високите равнища. За "единна" може да се приеме именно спот цената в различните търговски площадки за природен газ в Европа, които се подчиняват на единни правила и регулации. Тази цена може и да не е еднаква, но ще включва само пазарни компоненти.и специфики в отделните национални сегменти от европейския газов пазар.

Тъй като Газпром има срок от дванадесет седмици, т.е. до средата на м. юли, за да реагира на уведомлението за претенции на Комисията /срок, който може да бъде удължен/, в този период се отваря "прозорец на възможност" за двустранни договорености и за съществено намаляване на цените, в това число и отпадане на ограничителните условия по разпореждането на руския природен газ. Много от страните в ЦИЕ ще се възползват от възможността да получат максимални компенсации от Газпром за надплатени суми от по-високи от спот-пазарните цени за природния газ след 2012 година и за недополучени суми от по-ниски транзитни такси. Арбитражните производства са допълнителен аргумент в преговорния процес.

Очаква се да отпадне и проблемът "през" или "покрай" Украйна, защото по този начин Газпром ще признае капитулацията на опитите си да се наложи над ЕК. От тук нататък границата на Съюза е граница на способността на Русия да налага свои правила. След нея решенията се вземат от членовете на ЕС и ЕК, а няма никакви изгледи те да пренебрегнат Украйна - най-вече по икономически и прагматични съображения.

Това ще бъде и краят на геополитическите проектни "потоци".

Няма коментари:

Публикуване на коментар