петък, 8 август 2014 г.

Още аргументи в Отворената Жалба срещу Заповедта на Министър Терзиева

Съгласно подписания договор за присъединяване на България към ЕС европейското право, особено в сферата на вътрешния пазар и защитата на конкуренция има пряко действие, с произтичащите от това задължения на страните да осигурят прозрачни процедури, равни условия за участие на всички европейски компании и граждани, както и да гарантира открит и състезателен характер. Проектът Южен поток е в крещящо противоречие с поетите от България ангажименти. Това задължение на страната се разпростира и върху проекти извън полето на Закона за обществените поръчки.
 
В ход е наказателна процедура, инициирана от Дирекция "Вътрешен пазар и Услуги" на ЕК (не от Дирекция Енергетика както много си мислят). В този смисъл междуправителствения договор с Русия и произтичащите от това задължения като правно следстие за България имат подчинено значение по отношение действието на договора за членството ни в Евросъюза. 


За целта бяха направени нарочни промени в Конституцията от Народното събрание. 

Комисията осъществява няколко режима на взаимодействие по проекта Южен поток - информационен, комуникационен - съгласувателен и разрешителен. В хипотезата на откритата наказателна процедура срещу България има пряка обвързаност и взаимна обусловеност между разрешителния режим за изграждането на Южен поток /което е прерогатив на България/ със съгласувателната процедура и разрешение за опериране на газопровода, което предпоставя съгласуване или съответствие на разрешението за строителство с последващото разрешително за пускане в експлоатация, или като минимум сравнимост и сходимост на разрешенията за строителство и експлоатация.


Това, че българската страна и министър Терзиева имплицитно приемат, че не съществува вероятност ЕК да не даде разрешително за експлоатация на газопровода е изцяло български риск и тази нейна интерпретация няма никаква обвързваща сила или от нея не произтичат задължения за Европейската комисия.

Вероятността от подобно развитие е висока, още повече, че реално съществува аналогичен на Южен поток газопровод в Германия - ОПАЛ, който въпреки, че е построен не е получил положителна санкция за изключение от третия енергиен пакет и не може да оперира на пълен капацитет. В тази сфера няма нужда от догадки и министър Терзиев съзнателно пренебрегва фактическия състав - направени са достатъчно значително като брой изказвания, има документи и решения на Европейската комисия в подкрепа на това.

По този начин с предварителното изпълнение и със самата заповед, от името на всички български граждани, държавата в лицето на министър Терзиев, приема върху себе си целия непропроционален на нейните интереси, неопределен и посъщество невъзможен за калкуриране риск от загуби и щети по проекта Южен поток, които могат да настъпят в резултат на удовлетворението на възможни претенции от страна на проектната компания и Газпром  срещу България, при забавяния или загуби по проекта. Тук влизат и глоби по наказателни санкции на ЕК във връзка с фактическия отказ на България да уважи молбата на Комисията да се преустановят работите по проекта Южен поток до намирането на решения на целия комплекс от отворени въпроси в преговорите между Европейската комисия и Русия.

 
Отвореният характер на тези последствия за страната не могат по никакъв начин да бъдат определен като отговарящ и съответние на преобладаващия обществен интерес.

Напомняме, че правителството на Пламен Орешарски само делегира тези права на Европейската комисия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар